กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  

nantawan

นางนันทวรรณ  ชัยทาน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  
         

khotchapan

นางกชพรรณ  กองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

rungkajhon

นายรุ่งขจร  โลเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

khotchaporn

นางกชพร  แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

         

aor

นายอ้อ  สาเดช
ครูชำนาญการ

 

pansa

นางพรรษา  อ่อนหวาน
ครูชำนาญการ

 

jadsada

นายเจษฎา  เกิดแปลงทอง
ครูชำนาญการ

         

wassana

นางสาววาสนา  ภูราศรี
ครูชำนาญการ

 

srisuda

นางสาวศรีสุดา  วัดชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

 

thanrat

นางสาวธารรัตน์  เกียรติวิบูลย์จิตร
ครูชำนาญการ

         

somruethai

นางสาวสมฤทัย  บุญยิ่ง
ครูชำนาญการ

 

chaleomsak

 นายเฉลิมศักดิ์  พลราชม
ครูชำนาญการ

 

taweesak

นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
ครูชำนาญการพิเศษ

         
 juthamas

นางจุฑามาศ  พันจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

   worawit

นายวรวิทย์  ไวยวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

arunee

นางอรุณี  สุเมธโสภณ
ครูชำนาญการพิเศษ 

         

phakkaporn

นางภคพร  สังข์อ่อน
ครูชำนาญการ

 

uraiwan

นางสาวอุไรวรรณ  แซ่ตั้ง
ครูชำนาญการ

 

jeerawadee

 นางจีรวดี  ทองประเสริฐ
ครูชำนาญการ