กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  

kritsada

นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  
         

karnjawan

นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

jutharat

นางจุฑารัตน์  พุ่มภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

wallop

นายวัลลภ  พยุยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

         

suchat

นายสุชาติ  ลวดทอง
ครูชำนาญการ

 

varinthon

นายวรินทร  ธรรมดิษฐ
ครูชำนาญการ

 

anake

นายเอนก  เอื้อเฟื้อ
ครูชำนาญการ

         

taweesak

นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
ครูชำนาญการ

 

juthamas

นางจุฑามาศ  พันจันทึก
ครูชำนาญการ

 

worawit

นายวรวิทย์  ไวยวรรณ์
ครูชำนาญการ

         

arunee

นางอรุณี  สุเมธโสภณ
ครูชำนาญการ

 

nawaporn

นางสาวนวพร  เหมศิริ
ครูชำนาญการ

 

phakkaporn

นางภคพร  สังข์อ่อน
ครู

         

uraiwan

นางสาวอุไรวรรณ  แซ่ตั้ง
ครู

 

jeerawadee

 นางจีรวดี  ทองประเสริฐ

ครู (ไปช่วยราชการ)