กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  

saichol

นางสายชล  ปั่นแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
         

arporn

นางอาภรณ์  พินิจจิตรสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

orawan

นางสาวอรวรรณ  สีดี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

suranakana

นายสุรางคณา  ใหม่เอี่ยม
ครูชำนาญการ

         

supanan

นางสาวสุภานัน  กุลประกอบ
ครูชำนาญการ

 

arjchara

นางอัจฉรา  จิกชาตรี
ครูผู้ช่วย

 

pattiya

นางสาวภัททิยา  หรมหา

ครูผู้ช่วย

         

siwaporn

นางสาวศิวพร  ศรีคราม
ครูผู้ช่วย

 

archaraporn

นางอัจฉราพร  สิงห์พลงาม
ครูผู้ช่วย

 

anocha

นางอโนชา  อินจันทร์
ครูผู้ช่วย