logo

จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ

โรงเรียนวัฒนานคร

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
 
 

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

167

198

365

ม.2

176

206

382

ม.3

181

184

365

รวม

524

588

1112

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

86

186

272

ม.5

107

191

298

ม.6

97

157

254

รวม

290

534

824

รวมทั้งสิ้น

814

1122

1936

ข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศโรงเรียนวัฒนานคร