คณะผู้บริหารโรงเรียนวัฒนานคร

 

 

jirasak 11

นายจิรศักดิ์  ศรีทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร

 

 
     
 

jirawan01

 

นางจิราวรรณ  หัตถกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มการบริหารทั่วไป

 
     

jutharat

นางจุฑารัตน์  พุ่มภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มการบริหารงบประมาณ

 

 

wallop

 

นายวัลลภ  พยุยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มการบริหารทั่วไป

     

 orawan

นางสาวอรวรรณ  สีดี
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

jittraporn

 

นางจิตราภรณ์  คุ้มภัย
ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มการบริหารวิชาการ