1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (1 Vote)
รายละเอียด
ฮิต: 2003

สรุปยอดการรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำวันที่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
20 มี.ค. 58 85 47 32 106 270
21 มี.ค. 58 45 34 19 34 132
22 มี.ค. 58  28 20 17   73
23 มี.ค. 58  25 27  13  74 
24 มี.ค. 58  11  17  5  6 39
รวมทั้งสิ้น
194 145 73 176 588
339 249