1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
รายละเอียด
ฮิต: 2720

* * สถิติการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 * * 

: : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : :

ที่ วันที่รับสมัคร นักเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียนนอกเขตพื้นที่ นักเรียนต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 27 มี.ค.2560  103 90 193 14 9 23  120  101  221 
2 28 มี.ค.2560 29  52  81 34  59  93 
3 29 มี.ค.2560 15  14  29  17  14  31 
4 30 มี.ค.2560                        
  รวม 147  156  303  15  16  31  11  171  174  345 

 

: : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : :

ที่ วันที่รับสมัคร นักเรียนโรงเรียนเดิม นักเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียนนอกเขตพื้นที่ นักเรียนต่างจังหวัด
รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 27 มี.ค.2560 26 85 111 5 18 23 2 5 7 33  111  144 
2 28 มี.ค.2560 15 23 38 6 5 11 1 1 2 22  29  54 
3 29 มี.ค.2560 4 6 10 0 3 3 0 1 1 10  14 
4 30 มี.ค.2560                          
  รวม 45  114  159  11  26  37  3 7 10 59  150 

209